Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ

Булган хотын 2016 оны хөрсний тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-01-18 07:42:02

2016 онд хөрсний бохирдолт ихтэй цэг болох 5 жил тутам авдаг хөрсний 10 цэгээс дээж авч агрохимийн шинжилгээ хийж дүн тайланг мэдээг air программд шивж оруулсан, мөн 2 жил тутам хийгдэх аймгийн төвийн бохирдолттой хэсгийн хөрсний дээжнээс авч шинжилгээ хийж тайлан мэдээг хүргүүлсэн. 8-р  сард хөрсний цөлжилтийг тодорхойлох мониторингийн үнэлгээний дээжинд 5 сумын 26 зогсоол цэгээс дээж авч газар дээр 10 үзүүлэлтээр  шинжилгээний ажил хийж лабораторит  хөрсний эзэлхүүн жин, агрегат бүтэц, урвалын орчин, давсжилт, ялзмагийн агууламж, ус нэвтрэх чадвар зэрэг үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон шинжилгээ хийж тайлан боловсруулан ажиллаж байна.