Урьдчилсан мэдээ - Гадаргын ус

Гадаргын усны мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-06-18 01:44:37
  Áóëãàí àéìãèéí ÓÑ ÑÓÄËÀËÛÍ ÕÀÐÓÓËÛÍ ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒ 2018-07-24
                       
ä/ä Õàðóóëûí
 íýð
Õàðóóëûí êîîä Óñ õóðààõ
òàëáàé,êì2
Òîîëëûí òýíõëýã Îëîí æèëèéí äóíäàæ ò¿âøèí ¯åðèéí ò¿âøèí ¯åðèéí аюултай ò¿âøèí Одоо байгаа түвшин Зөрүү ОЖД-с ¯åðèéí ò¿âøèíä õ¿ðñýí îí ò¿âøèí
ºíäºð
ì
ºíäðèéí
ñèñòåì
1 2 3 5 6 7 9 10 10 11   11
                       
1 Ñýëýíãý-Õóòàã 20215 92300 46000 çîõèîìîë 152 380 470 179 27  
                       
2 Ñýëýíãý-Õÿëãàíàò 20216 13900 43000 çîõèîìîë 265 455 580 404 139 1994 îíä 671ñì, 2006 îíä 670
                       
3 Îðõîí-Îðõîí 20218 36400 46000 çîõèîìîë 159 325 440 208 49 1994 îíä 523 ñì 
                       
4 Ýã-Õàíòàé 20217 32900 45000 çîõèîìîë 160 450 611 241 81 1994 îíä 478ñì, 2006 îíä
                       
5 Зүүнтүрүү-Булган 20219 141 530000 çîõèîìîë 71 180 270 74 3  
                       
6 À÷óóò-Áóëãàí 20214 150 64000 çîõèîìîë 110 210 225 95 -15  
                       
                       
  Олон жилийн дунджаас  Сэлэнгэ Хутаг чиглэлээр 27см,Сэлэнгэ Хялганат чиглэлээр 139см, 
  Эгийн гол Хантай чиглэлээр 81см, Орхон гол Орхон чиглэлээр 49см Зүүнтүрүү Булган 3см нэмүү байна.

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Гадаргын усны мэдээ 2016-11-08 2019-06-18 412